Patagonia 2015 - Wedi'w Ohurio
Patagonia 2015 - Postponed

English and Spanish follows...


Ar ôl adolygiad manwl, mae pwyllgor Cerddwn Ymlaen wedi penderfynnu gohirio y daith gerdded ym Mhatagonia yn 2015 ac edrychwn i ail-drefnu’r digwyddiad ar gyfer 2016.

Roedd y cynllun yn bwriadu mynd a 150 o bobol o Gymru ar daith deg diwrnod i’r Wladfa a fyddai’n cynnwys pum diwrnod o gerdded yn yr anialwch yn ôl traed y Cymry cyntaf i ddarganfod Cwm Hyfryd yn 1885.

Yn mis Tachwedd 2014, fe ymwelon ni a Phatagonia ac fe adolygon ni y cynlluniau a gynnigwyd gan y trefnydd. Tra roedd tirlun Patagonia yn odidog a’r croeso gan bobl Esquel a Threvelin yn gynnes tu hwnt, roeddwn hefyd wedi darganfod nifer o broblemau, yn bennaf ynglyn a threfniadau iechyd a diogelwch. Er i ni fod mewn trafodaethau manwl yn y cyfamser, nid ydym wedi derbyn y sicrwydd yr oeddem ei angen ynglyn a’r materion yma ac ni allwn felly barhau gyda’r cynlluniau yn ddiogel o’r herwydd.

Byddwn yn awr yn gweithio gyda’r gymuned Gymreig ehangach ym Mhatagonia i ail-drefnu y daith ar gyfer Tachwedd 2016.

Yn y cyfamser, bydd Cerddwn Ymlaen yn trefnu Loteri i gefnogi addysg Gymraeg yng Nghwm Hyfryd, gyda’r bwriad o alluogi athrawon o Gymru i fod yn rhan o staff Ysgol y Cwm. Bydd y Loteri yn cael ei lawnsio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yn Awst 2015.

Hoffwn ymddiheuro i bawb am achosi unrhyw anghyfleustra ac am y siom amlwg, ond rydym hefyd am ddiolch i bawb am y diddordeb sylweddol a ddangoswyd yn y fenter.

Pob Hwyl,

Rhys Meirion, Prif Gerddwr
Eryl Vaughan, Trefnydd

After a thorough review, the Cerddwn Ymlaen committee has decided to postpone the 2015 charity walk in Patagonia and will seek to reorganise the event for 2016.

The plan was to take 150 people from Wales on a ten day trip to the Patagonian Andes which included a five day trek in the wilderness, in the footsteps of the original Welsh explorers who discovered Cwm Hyfryd in 1885.

In November 2014, we visited Patagonia and undertook a review of the arrangements being proposed by the organiser. Whilst we were inspired by the grandeur of the Patagonian desert and the warmest of welcomes from the people of Esquel and Trevelin, we were also able to highlight a number of concerns regarding health and safety issues. Despite a concerted effort in the meantime, we have not secured the assurances that were required regarding these issues and we cannot safely proceed with the plan on that basis.

We will now seek to work with the wider Welsh community in Patagonia to reorganise the trip for November 2016.

In the meantime, Cerddwn Ymlaen will be organising a Lottery to support Welsh medium education in Cwm Hyfryd, with the aim of enabling teachers from Wales to be part of the staff of Ysgol y Cwm. The Lottery will be launched at the National Eisteddfod in Meifod in August 2015.

We would like to apologise to everyone for any inconvenience caused and for the obvious disappointment, but would also like to thank everyone for the high level of interest expressed in the project.

Regards,

Rhys Meirion, Principal Walker
Eryl Vaughan, Organiser


Despues de una revisión minusiosa, la comisión Cerddwn Ymlaen ha decidido postergar la caminata en la patagonia durante el 2015 y se dispone a organizarla nuevamente para el 2016.

El proyecto pretendía llevar a 150 personas de gales por un viaje de diez dias al Chubut que incluía una caminata de cinco dias en el desierto por la huella de los primeros galeses que descubrieron Cwm Hyfryd en 1885.

En el mes de noviembre de 2014, visitamos Patagonia y revisamos los planes que nos proponía el organizador. Mientras que el paisaje patagónico era maravilloso y la bienvenida de los amigos de Esquel y Trevelin era por demás de buena, también encontramos un sin numero de problemas, principalmente con relación a los planes de salud y seguridad. A pesar de que hemos estado intentando solucionar los pormenores en estos tiempos, no hemos recibido la seguridad que necesitamos con relación a esta materia aquí, y por lo tanto no podemos continuar con el proyecto con la seguridad que se merece.

Trabajaremos en el futuro con la comunidad galesa extendida en la Patagonia para volver a organizar el viaje en noviembre de 2016.

En el mientras tanto Cerddwn Ymlaen organizará una loteria para apoyar la enseñanza del idioma galés en Cwm Hyfryd, con el propósito de facilitar maestros del pais de gales que sean parte del cuerpo docente de Ysgol y Cwm. esta loteria sera presentada en el Eisteddfod de Meifod en agosto de 2015.

Deseamos disculparnos con todos por producir cualquier inconveniente y por la desasón sorpresiva, pero también agradecemos a todos por el interés significativo que mostraron en el proyecto.

Saludos,

Rhys Meirion
Eryl Vaughan